Колледж миссиясы: Қоғам талабына сай адамзаттық рухани құндылықтар мен қалыптасқан білімді, жаңашыл, құзыретті мамандарды дайындау
Қаз Рус Eng
» » Студенттердің ар-намыс кодексі
Студенттерге

Студенттердің ар-намыс кодексі

Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжінің оқытушылары мен қызметкерлерінің Ар-намыскодексі

Мазмұны:
1.Жалпы ережелер
2.Корпоративтік принциптер мен құндылықтар
3. Педагогикалықұжымыныңкорпоративтікэтикасы
4. Кәсібиқауымдастығының Ар-намыскодексініңнормаларынбұзғаныүшінжауапкершілігі.

1. Жалпыережелер
1.1 Осы кодекс Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіоқытушылары мен қызметкерлерініңкорпоративтікмәдениеті мен тәртібініңнегізгіережелерінанықтайды.
1.2 Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжі оқытушылары мен қызметкерлерінің Ар-намыскодексіколледждеморальдік-психологиялық ахуалқалыптастыруға бағытталған.
1.3 Осы кодекстіңбарлықнормаларыніскеасырудыңбастымақсаты-Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжі оқытушылары мен қызметкерлерініңКәсібиқауымдастығыныңкорпоративтікмәдениетіннығайту, беделінарттыру.
1.4 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіоқытушысы мен қызметкері осы кодекстіңнормаларынсақтайотырып, колледждіңимиджінжәнеіскерлікрепутациясыннығайтуғаөзүлесінқосады.

2. Корпоративтікпринциптер мен құндылықтар
2.1 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіқызметікелесіпринциптерденегізделеді:
2.1.1 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжі – оқуүдерісіндеоқытудыңсапалыбілімдердің, мәдениеттің, ғылым мен инновациялардыңжетекшіорталығы, жаңатехнологиялардықолданады.
2.1.2 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіболашаққаұмтылған колледж, колледждіңбілім беру концепциясыннәтижелііскеасырады.
2.1.3 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіөзініңқызметкерлерінбағалайдыжәнесыйлайдыжәнежоғарыэтикалықстандартқасәйкесәрекететеді.
2.1.4 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіжемқорлық пен пара алудыңкезкелгенқұбылыстарынажолбермейді
2.1.5 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжірухы – бірлікте. Оқытушылардың, қызметкерлер мен студенттердіңкреативтілігі,серіктестігі – корпоративтікэтиканыңажырамасбөліктері

2.2 Бастыкорпоративтікқұндылықтар:
2.2.1 Көрсетілетінбілім беру қызметтерініңбәсекегеқабілеттілігі
2.2.2 Әлемдікбілім беру кеңістігіне интеграция
2.2.3 Өзгерістер мен инновацияларғаашылу
2.2.4 Ғылымизерттеулер мен жасауларғаүнемібағыттылық
2.2.5 Жоғарыакадемиялықжауапкершілік
2.2.6 Шығармашылықөсім мен жетілугеұмтылыс
2.2.7 Адамгершілік, патриотизм, азаматтылық
2.2.8 Қызметкер мен білімалушынытұлғасынасыйластықкөрсету, олардыңқұқығы мен мүдделерінқорғау
2.2.9 Колледжгедегенадалдықжәнеоныңжоғарыстандарттарынасәйкесболуғадаярлық.

3. Колледж ұжымыныңкорпоративтіэтикасы

3.1 Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжіоқытушылары мен қызметкерлеріміндетті:
3.1.1 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіоқытушылары мен қызметкерлерініңжоғарыатағыналайықболып, өзініңқажырлыеңбегіменадалдық пен абыройлықпенколледж мәртебесінұстану.
3.1.2 Колледж миссиясынжүзегеасыружәнекәсібиқызметтекорпоративтімиссияментеңұстау.
3.1.3 Колледж алдынақойылғанмақсаттары мен міндеттерініскеасыруынажауапкершілікпен қарау3.1.4 Өзқызметтікміндеттерінорындайотырып, жоғарымәдениетті, жауапкершіліктті,академиялықадалдық пен шындықтытаныту, өзарасыйластықпринциптері мен әріптестержәнестуденттерменмейірімділікқатынастыорнату
3.1.5 Отандықжәнешетелдіктәжірибелері мен ғылымжетістіктерінзерделеп, өзбілімдеңгейлерінүгнеміарттыраотырып, кәсібиліккеұмтылу.
3.1.6 Студенттерүшінөзколледжіңе, дәстүрі мен тарихынақұрметпенқарауды, еңбектәртібініңүлгісіболыпқызметету.
3.1.7 Колледждіңіскерлікұстанымынқолдапотыру, колледждіңмүддесінеқайшыіс-әрекеттерденаулақ болу.

3.2 Оқытушылар мен қызметкерлер:
3.2.1 Әріптестер мен студенттердіңнамысынаяққатаптамау, менмендік пен менсінбеушіліктікөрсетпеу
3.2.2 Студенттердіңкөзіншеәріптестердіңжекеөмірі мен кемшіліктерітуралыталқыламау.
3.2.3 Колледжгемаскүйіндекелужәнеалкогольдіішімдіктердіколледждеішугеболмайды.
3.2.4 Студенттерденсыйлықтар мен ақшалайсыйақықабылдауғаболмайды.
3.2.5 Дінидеяларын, сондай-ақұлтаралықбірлік пен конфессияаралықкелісімгеқарамақайшыпікірлер мен ұстанымдардытаратуғаболмайды. Колледждежәнебасқақоғамдықорындардахиджаб, қысқашалбаркиюге, сақалжіберугеболмайды.
3.2.6 Жұмысқакешігуге, сабақтардықысқартуғанемесесебепсізбосатуғаболмайды.
3.2.7 Өзқызметтікміндеттерінорындаудадөрекіліккөрсетугеболмайды.
3.2.8 Студенттергеқатыстыөзлауазымдықөкілеттілігінасырапайдалануға, студенттергежәнеолардыбағалаудакемсітушіліккөрсетугеболмайды.
3.2.9 Колледж әкімшілігініңшешімітуралықатеақпараттаратуғаболмайды.

3.3  Басшы мен қызметкерарасындағықарым-қатынас:
3.3.1 Басшыміндетті:
- өзініңкәсібижәнежалпыадамиқасиеттеріменқызметкерлергеүлгі болу;
- іскерлікқарым-қатынасыныңкорпоративтікэтикасыныңнегізгіережелердеөзініңжүріс-тұрысыныңнормалары мен принциптерінбазалау;
- қызметкерлертұлғасынасыйластықкөрсету, олардыңнамысынаяққатаптамау;
- қызметкерлеріалдындаөзқатесінтүсінужәнеолардысөкпеу;
- ұжымдамейірімділікжәнеіскерлікжағдайжасау.

3.3.2 Қызметкерміндетті:
- еңбектәртібінебағыну
- болмағансебебітуралыбасшығауақтылыақпарат беру
- колледж басшысыныңтүрін, аты-жөнінбілу
-кездескенжағдайдабіріншіболыпамандасу
- үй-жайларғакіргендебіріншіболыпамандасу

Әріптестерменқарым-қатынас:
- бір-бірінесыйластықпенқарау
- түсінбеушілікболғанжағдайдаміндеттітүрдекешірімсұрау
- басқақызметкерлердіңкөзіншеәріптестерді, басшынысынамау
- өсектердітаратпау
- басшыға, әріптестерге, қызметкерлергежәнестуденттергеСіздепсөйлеу
- жұмысуақытында тек қанақызметтікміндеттемелердіорындау
- ұстамды болу, дөрекіліккөрсетпеу
- әріптестергекөмек беру, білім мен тәжірибеменбөлісу

3.3.4 Бастыкәсібиміндетіретіндежұмысқадегенқатынас, студенттергеүлгі болу: 
- ғылыми-педагогикалықбіліктіліктіңжоғарыдеңгейінүнеміқолдап, құзіретті болу
- оқушылардыңбілім, білік пен дағдыларыншынайыбағалау
- колледждіңғылымижетістіктерінкөбейтугеөзкүшін, білімі мен тәжірибесінаямау
- плагиат қолданбау
- жарияланбағанақпараттыңконфиденциалдығынсақтау

3.3.5 Мәжіліс пен жиналыстардыөткізу
- жиналыстар мен мәжілістергеуақытындакелу
- күнтәртібіменертеректанысып, қажеттіматериалдардыөзіменбіргеалу
- жиналыс не мәжілісалдындаұялытелефондыөшіру
- отырысболыпжатқандакіргендежәнешыққандаайғайлапкешірімсұрамау
- жекемәселелердішешуүшінжиналысмінбесінқолданбау

4. Ар-намыскодексініңнормаларынбұзғаныүшінжауапкершілік:
4.1 Ар-намыскодексібарлыққызметкерлер мен оқытушыларүшінтеңдәрежедеісболыптабылады.
4.2 Оқытушылар мен қызметкерлеркорпоративтікмәдениеттіңкодексінбілуміндеттіжәнеөзжүріс-тұрысынақатаңжауапкершілікалу.
4.3 Осы кодекстіңережелерінбұзу колледж оқытушысы мен қызметкердіңмәртебесінелайықемесретінде  қарастырылады.
4.4 Кодекс нормаларынбұзғаныүшінкелесішараларқолданады:
- көпшілікалдындакешірімсұрауұсынысы
- колледж этикасыбойыншаКомиссиясыментәртіптіталқылау;
- тәртіптікжазақолдану.


Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжі студентінің Ар-намыс кодексі

Мен, Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжінің студенті,  еліміздің жоғары сыныпты және жоғары адамгершілікті мамандарын даярлау бойынша Колледж миссиясының іске асыруға өз жауапкершілгімді сезіне отырып, Атырауоблысының кәсіби кадрларын даярлау орталығы мен білім беру жүйесінің жетекші мекемесі ретінде Колледж имиджін сақтау, студенттік қауымдастығының корпоративті мәдениетін қолдауы мен дамытуын борышым деп есептей отыра, Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжі студентінің  осы Ар-намыс кодексін қабылдаймын және оны орындауға міндеттімін.

1 бап. Студент Қазақстан Республикасының абыройлы азаматы, таңдаған мамандықтың кәсіби маманы болуға, өзінде шығармашылық тұлғаның үздік қасиеттерін дамытуға ұмтылады.

2 бап. Студент үлкендерге құрметпен қарап, айналасындағыларға дөрекілік көрсетпей, әлеуметтік қорғалмаған жандарға түсіністікті танытып, оларға мүмкіндігінше қамқор бола біледі.

3 бап. Студент- тәртіптің, мәдениет пен моральдің үлгісі, келеңсіз жағдайларды және жынысы, ұлты және діні бойынша дискриминация құбылыстарын  болдырмайды.

4 бап. Студент салауатты өмір салтын ұстанады және зиянды әдеттерден толық бас тартады.

5 бап. Студент колледждің дәстүрлеріне құрметпен қарайды, мүлкін сақтайды, студенттік жатақхана тазалығы мен тәртібін қадағалайды.

6 бап. Студент шығармашылық белсенділікті дамытуға, колледждің корпоративті мәдениеті мен имиджін арттыруға бағытталған кез келген қажетті және пайдалы әрекетті  таниды

7 бап. Студент колледж қабырғасынан тыс жерде гуманитарлық колледждің өкілі екені әрдайым есінде болу керек және арын түсірмеуге барлық күшін салу керек.

8 бап. Студент академиялық құйтырқыларының барлық түрімен күресу өзінің борышы болып есептесін, оның арасында, білім бақылау процедураларын өтеуде басқаларға көмекке жүгінуге немесе көшіріп  алуда; жоғары баға алу үшін туыстық және қызметтік байланыстарды пайдалануда; себепсіз сабақтарды босату және кешігіп келуде.  Студент аталған академиялық құйтырқыларының барлық түрін Қазақстанның абыройлы, болашақ экономикалық, саяси және басқару зиялыларының сапалы және бәсекеге қабілетті білім алуда кедергісі ретінде қарастырады.

9 бап. Кодекс ережесін бұзушылығын тапқан студент өз күшімен тоқтатуға немесе әкімшілік пен студенттік өзін-өзі басқару органдарына осы туралы хабарлайды. 
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Хотите больше клиентов для Вашего бизнеса? Мы поможем Вам! Отличная и дешёвая реклама Ваших товаров и услуг! РАССЫЛКА ПО ФОРМАМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В 1 200 000 ФОРМ РОССИИ И СНГ - 3000 РУБЛЕЙ РАССЫЛКА ПО ФОРМАМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ЛЮБОЙ СТРАНЫ - 3000 РУБЛЕЙ ЗА 1 МЛН Это рассылка по формам с сайтов в разделе контакты, которые заполняются нашим роботом. Далее письмо с вашим коммерческим предложением приходит на контактный E-mail организации. При рассылках через контакт-форму получается, что каждый сайт отправляет сообщение «сам себе» и поэтому все письма приходят во входящие! Таким образом рассылка таким методом даст отличные результаты для рекламы Ваших товаров и услуг РАССЫЛКА ПО КОРПОРАТИВНЫМ EMAIL РОССИИ И СНГ 500 000 E-MAIL - 4000 РУБЛЕЙ РАССЫЛКА ПО КОРПОРАТИВНЫМ EMAIL ЛЮБОЙ СТРАНЫ 500 000 E-MAIL - 4000 РУБЛЕЙ -Гарантии,контроль рассылки и отчёт! -Скидка на все рассылки 33% до 10 октября! Не отвечайте на это сообщение со своего ящика электронной почты, так как оно создано автоматически и никуда не дойдёт! Используйте для связи: http://form2018.ru/ sviazs@bk.ru Telegram: @form2018 Skype: 2018form
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
РАССЫЛКА ПО ФОРМАМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В 1 200 000 ФОРМ РОССИИ И СНГ - 3000 РУБЛЕЙ РАССЫЛКА ПО ФОРМАМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ЛЮБОЙ СТРАНЫ - 3000 РУБЛЕЙ ЗА 1 МЛН Это рассылка по формам с сайтов , которые заполняются нашей программой. письмо с вашим коммерческим предложением приходит на контактный E-mail организации. При рассылках через форму ОБРАТНОЙ связи каждый сайт отправляет сообщение «сам себе» и поэтому все письма приходят во входящие! -Гарантии,контроль рассылки и отчёт! Не отвечайте на это сообщение со своего ящика электронной почты, так как оно создано автоматически! Используйте для связи: sviazs@bk.ru Telegram: @form2018 Skype: 2018form
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Добрый день! Миллионы компаний из разных стран мира России и СНГ, разместили информацию о себе в поисковой системе ЮНИОТАЙМ. https://uniotime.com/ http://юниотайм.рф Поисковая система услуг и компаний ЮНИОТАЙМ - это не только инструмент пользователя для поиска услуг в своём городе, но и инструмент компаний для продвижения сайта в глобальных поисковых системах ЯНДЕКС и GOOGLE в ТОП 10. Размещая информацию о компании или услугах Ваш корпоративный сайт получает повышенные коэффициенты индексации и ранжирования в глобальных поисковых системах. Что мы сделаем для Вас: 1. Мы создадим до 100 уникальных, релевантных всем поисковым алгоритмам (более 800 факторов присвоения индекса) страничек с информацией о вашей компании и услугах. 2. На всех созданных страничках мы пропишем не только тематические ключевые запросы SEO но GEO для присвоения наивысшего коэффициента ранжирования поисковыми алгоритмами и повышения позиции в поисковой выдаче интересующих Вас регионов. 3. Теперь все поисковые алгоритмы (Королёв, Panda, Page Layout, Penguin и другие) начнут ранжировать созданные странички с присвоением наивысших коэффициентов по выбранной Вами геолокации. 4. Созданные нами странички с информацией о вашей компании, услугах, вакансиях, акциях и скидках займут достойные позиции в первых рядах поисковой выдачи ЯНДЕКС и GOOGLE - ТОП 10. 5. С этого момента целевой трафик глобальных поисковых систем по тематическим запросам будет направлен на ваш корпоративный сайт. 6. Теперь у Вас отпадает необходимость в проведении работ вэб мастерами по улучшению поисковой выдачи вашего сайта и платной Яндекс Директ и GOGGLE Adwords рекламы. 7. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КОЛОССАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ БЮДЖЕТА НА ПРОДВИЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО САЙТА В ИНТЕРНЕТ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ КЛИЕНТОВ НА ВАШ САЙТ Создание до 100 релевантных страничек с информацией о вашей компании и услугах, а также настройка SEO для поисковой выдачи у нас стоит всего 14 000 рублей за годовое обслуживание. У НАС САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА УДЕРЖАНИЕ ПОЗИЦИЙ В ТОП 10! Для оплаты по тарифному плану, размещения информации о Вашей компании с выдачей в ТОП 10 поисковых систем а также привлечения целевого трафика, перейдите по этой ссылке: https://uniotime.com/pricing/ Для уточнения деталей и помощи специалиста, пожалуйста свяжитесь с нами через форму обратной связи на нашем сайте. С уважением, Поисковая система «ЮНИОТАЙМ» тел: + 7 495 118 26 47
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Hey Look what we have for you! a goodoffer Are you in? https://drive.google.com/file/d/1iiP1SQWLiWVnQA0ar_0RRZL3cCYAp3Ok/preview
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Мы производим и продаем машиночитаемые реплики 5000 банкнот российских рублей. Фото и видео обзор продукции можно посмотреть на нашем сайте http://www.centrobank.org/ Себестоимость изготовления одной реплики 5000 купюры равна 140 рублей. Мы продаем их по цене 500 рублей за единицу. Иными словами, изьясняясь по-простому мы продаем 5000-е банкоматоприемные купюры по цене 500 рублей за единицу. Карты сбербанк и альфабанк можно приобрести у нас же по цене 5000 рублей за единицу. Они оформляются на недалеких умом подставных лиц прибывших в россию из стран СНГ. Мы не продаем товар поштучно и не поставляем пробники пощупать-понюхать. Минимальная партия для покупки стоит 600 т.р. Ее обьем в репликах это 1000 банкнот номиналом в 5000 рублей (5.000.000 рублей). В эту сумму, 600 т.р. входит 10 карт сбербанка или альфабанка, необходимых для пополнения и обналичивания реплик, а также % обменника, через который вы будете производить оплату товара. Подробности можете узнать написав на e-mail указанный в наших фото и видео обзорах. Преимущественно пишите на Centrobank@secmail.pro
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Сая

 • 21 декабря 2018 18:30
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Добрый день! Мы нанесем вам непоправимую пользу, если вам нужны новые клиенты в В2В-сегменте. Стоимость лидов через Контекст и СММ растет? Мы можем помочь! Мы умеем находить клиентов через холодные звонки. Только представьте: - Ваши менеджеры не тратят время на рутинный поиск клиентов в холодную, и только закрывают лидов на сделки. - Вы впереди конкурентов, за счёт расширенной воронки продаж - Вы получили в разы больше покупателей чем в прошлом месяце Счастье ведь?) Мы сделаем всё сами: от написания скрипта и покупки базы, до подготовки, обзвона, контроля качества и онлайн-отчетности. Проконсультируем подробнее по телефону/почте (ниже). + Ниже ссылка на авторский пакет "УРАГАН ПРОДАЖ" (всего 10 мест) от директора нашего колл-центра Антона Лимонченко. Тут вообще «всё под ключ», убедитесь сами! * это обычный текст в гугл-докс: https://docs.google.com/document/d/1-rFg9JHQEXMg5vxsL5AuH1QCdWG_N2LwvfrE5mq9jbI
/edit?usp=sharing Проконсультируем: sales@fabrikazvonkov.ru , +7(499)6774902, http://www.fabrikazvonkov.ru/
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Hello! Here is a best - slots, roulette and blackjack games. To qualify click on the link below. http://bit.ly/2J7YKHb
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Меня зовут Александр, я маркетолог и менеджер проектов с 8-ми летнем опытом, рад приехать к вам на встречу, но это не возможно так как я проживаю в Париже. Итак, все мои клиенты в ТОП1, в социальных сетях мы ведем такого клиента как Lamoda. Что я вам предлагаю: взять на себя все необходимое для увеличения ваших продаж: работа с сайтом (при необходимости создание нового), seo-продвижение, настройка и ведение рекламных кампаний, аналитика, продвижение в социальных сетях, работа с площадками (авито и др.). Один человек не может быть мастером во всем и у меня есть команда специалистов с которой мы уже долгие годы. А предложение звучит очень просто: вы получаете отдел маркетинга (в котором есть маркетолог, smm-специалист, дизайнер, программист, директолог, seo-специалист) по стоимости штатного маркетолога, и даже дешевле. Все прозрачно и понятно: с вами будет сформирован гуглдокумент в котором будут указываться все основные метрики, доступы и аналитика, так же по итогам каждого месяца формируется отчет о результатах за прошедший месяц и формирование плана действий на следующий. Презентация на русском: https://drive.google.com/open?id=17e_kLoXYLccSKGQC9j-1ePh0QFGj_QkT Presentation in English: https://drive.google.com/open?id=19aX56wuineoEfXwGClQwEORkjJWNYwvv КП Комплексное обслуживание: https://drive.google.com/open?id=1sNVydtMZuqZ_jQ5THhHVya5Ox_Sx2Nwp Обязательно прочесть штатный сотрудник vs LeoMarketing: https://drive.google.com/open?id=1Y3f_oOef3mAhBFioJqM5hHBoUz9zsqN6 -- Sincerely, Alexander LeoMarketing Company Mobile phone: +7 (927) 699-10-69 (WhatsApp) Phone Moscow: +7 (495) 145-20-35 E-mail: leoweb55555@yandex.ru http://promotion-leo.com/
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Привет, Агриппина вот тут заработал, только не кому не говори больше http://guide-traveler.ru
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Привет, татуля вот тут заработал, только не кому не говори больше http://guide-traveler.ru

Привет, гуня вот тут заработал, только не кому не говори больше http://guide-traveler.ru
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Здравствуйте! Просим передать это сообщение директору или в маркетинг -------------------------------------------- Увеличим количество заявок с вашего сайта на 400 - 600% за счет внедрения квиз-маркетинга. Квиз-маркетинг – это мотивация посетителя сайта оставить свои контакты за счет вовлечения в интерактивный тест или опрос. По факту прохождения – он получает бонус, подарок или скидку, а Вы его телефон и понимание потребностей. Попробуйте квиз у нас на сайте http://qtime.info Преимущества квиз-лендинга: - Значительно дешевле лендинга - Походит для быстрого теста новой ниши - Конверсия в 5-7 раз выше - В разы меньше расходы на рекламу Квиз-маркетинг – это тренд лидогенерации в 2019 году. Заявки будет оставлять каждый 5 посетитель. Попробуйте! Внедрите квизы в свой бизнес. Опередите конкурентов! Подробнее можно узнать на нашем сайте http://qtime.info Или напишите нам на почту k979797@list.ru (в ответ на письмо не отвечайте, это технический ящик и мы ваше письмо не получим!)
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я основатель компании по seo оптимизации с оплатой за результат. Да это реально! Перейду сразу к делу. Предлагаю Вам продвижение в топ поисковой системы яндекс по высокочастотным запросам. Формат работы: 1. Подбираем оптимальные ключевые запросы 2. Выводим Ваш сайт в топ 5 3. Получаем оплату за работу 4. Планомерно удерживаем сайт по запросам на необходимых позициях. Мы уверены в своих силах и не берем никаких предоплат. Оплата только по факту нахождения сайта в топ по ключевым запросам. Еще раз повторюсь - не требуем никаких денег до выполненной работы. Примеры сайтов: https://prnt.sc/mpgjii https://prnt.sc/mpgiy3 Если предложение для Вас актуально, отпишите на почту nextvision.ru@gmail.com или свяжитесь по Whatsapp/Viber/сот +79374303921 В случае достижения результата, принимаем безналичную оплату на Р/С с НДС. Договор высылаем по запросу.

Привет, Алеся Пройди опрос и получи спонсорские http://ZAM3S.TK
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Добрый день! ШТРИХ-КОД НА ПРОДУКЦИЮ БЕССРОЧНО И БЕЗ ЕЖЕГОДНЫХ ВЗНОСОВ! Мы является аккредитованным регистратором штрихового кодирования продукции в международном стандарте EAN и работаем с международной системой автоматической идентификации DiSAI, которая выдаёт коды российского и международного формата. Цены от 3 500 руб. (в зависимости от нужного Вам пакета). Подробности по телефонам или по запросу на электронную почту (info@mk-sertifikat.ru). Работаем по всей России! ООО МК-СЕРТИФИКАТ +79200588662, +79200668521, (831)283-05-00, http://mk-sertifikat.ru
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
https://drive.google.com/file/d/1YChRKxkZIHvXDtgHkafbOL4_Q5UvWoPy/preview
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
РАСПРОДАЖА СМАРТФОНОВ APPLE, SAMSUNG, XIAOMI, HUAWEI !!! Apple iPhone Xs - 32600 рублей Apple iPhone Xr - 24850 рублей Apple iPhone 8 - 19350 рублей Samsung Galaxy S9 - 16500 рублей Xiaomi Mi8 - 11150 рублей Huawei P20 - 13800 рублей Новые оригинальные мобильные телефоны в 2 раза дешевле, чем в других магазинах. Продукция является таможенным конфискатом, поэтому распродается со скидкой 50%. Мы предлагаем только новую оригинальную технику от официальных производителей. В наличии смартфоны от Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, Meizu, Asus, Sony, LG, HTC, Nokia, Alcatel, Lenovo, OnePlus, ZTE, LeEco. Наш магазин: http://www.best-digitals.ru/ E-mail: info@best-digitals.ru
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Сбор персональной базы организаций из яндекс карт за 990р Вам нужно лишь указать ключевые слова для поиска и регион Мы предоставляем любые базы по физическим и юридическим лицам России, Беларуси, Украины И СНГ Обновление баз март 2019! Не отвечайте на это сообщение со своего ящика электронной почты, так как оно создано автоматически и никуда не дойдёт! Используйте для связи: BASE-ALL.RU@YANDEX.RU TELEGRAM: @BASESNG SKYPE: BASE-ALL.RU

Добрый день, меня зовут Владимир. Хочу поделиться возможностью заработать, вся подробная информация у меня на сайте!!! Без рисков, без нудных регистраций, деньги мгновенно - а сколько, зависит только от Вас! Удачи! https://zarabotok-qiwi-btc.ru/
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Здравствуйте ! Мы команда специалистов отвечающих за спектр услуг в сфере 1С. Ответим на любые Ваши вопросы про типовые продукты или про программы сторонних компаний. Всегда готовы к диалогу и ждем Ваших предложений. Поможем Вам: Настроить учет по ФИФО или средневзвешенной скользящей оценке себестоимости. Уладить вопросы с отчетностью: бухгалтерия, зарплата, производство, продажи. Реализовать кроссплатформенные решения. Выполнить конфигурирование модулей любой сложности. Наладить обмены между базами или сайтом. Предоставить детальную отчетность на любом шаге бизнес-процесса. Контактная информация: Адрес: Краснодар Краснодарский край 350000 Россия Скайп: evtushenko.v.v Почта: mail@ampersand-soft.ru Мобильный: +7 (995) 206-74-46 Сайт: http://www.ampersand-soft.ru/
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Ваш сайт до сих пор не использует безопасное HTTPS соединение? В ближайшее время Вы рискуете потерять до 40% трафика! О важности использования безопасного HTTPS соединения заговорила даже поисковая система «Яндекс», которая обеспечивает основным трафиком большинство Российских сайтов. С конца января 2019 года сервис «Яндекс.Вебмастер» начал предупреждать владельцев сайтов, не использующих https. За использование HTTPS-протоколов выступают и все популярные интернет Браузеры. Многие из них, давно помечают сайты работающие на HTTPS зеленым замочком. А браузер Сhrome и вовсе, сайты на http отмечает как незащищенные. Исследование британского агентства John Cabot показало, что 46% пользователей реагируют на предупреждения о незащищённых сайтах в браузерах, которые выводятся для HTTP-ресурсов. В опросе приняли участие 1324 человека. Согласно полученным результатам, эти предупреждения влияют как на поведение пользователей, так и на восприятие бренда. Вы до сих пор не подключили к вашему сайту HTTPS соединение? Не беда! Наша компания поможет Вам совершенно безопасно и бесплатно подключить SSL-сертификат. Что мы предлагаем? - Дешевый хостинг от 70 рублей в месяц, с включенной поддержкой HTTPS, защитой от DDOS-атак и возможностью размещать ресурсоемкие сайты. - Бесплатную помощь при подключении SSL-сертификата (HTTPS). - Бесплатные домены в зоне .RU и .РФ при годовой оплате хостинга. - Автоматическая установка и поддержка всех популярных CMS: WordPress, Joomla, Drupal, Bitrix и так далее. - Хостинг-сервера на выбор клиента в разных странах мира: Россия, Украина, Германия, Канада, Франция, Нидерланды, Португалия, Испания. Более подробнее с нашими предложениями можно ознакомиться на нашем сайте: http://tinyurl.com/y58mg2p3
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Здравствуйте, простите, что доношу информацию таким образом, но вполне возможно, она Вам поможет. Предлагаем услуги по созданию новых сайтов, а также изменению и оптимизации уже имеющихся (разнообразные правки и прочее). Что в свою очередь при правильном подходе позволит Вам привлекать больше клиентов. Соотношение цена/качество лучше, чем у других веб-студий. Для связи: maks_levchenko_96@bk.ru Если Вам удобнее другой способ связи-напишите его на указанную выше почту.
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Share Trading facility for unlisted companies Obtain market valuation and provide liquidity for your unlisted shares Communicate with your shareholders & employees and enable them to sell their shares https://www.swissdaq.com
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
We offer you the opportunity to advertise your products and services. Ciao! Look at a good offers for you. I can help you with sending your commercial offers or messages through feedback forms. The advantage of this method is that the messages sent through the feedback forms are included in the white list. This method increases the chance that your message will be read. Mailing is made in the same way you received this message. Sending via Feedback Forms to any domain zones of the world. (more than 1000 domain zones.). The cost of sending 1 million messages is $ 49 instead of $ 99. All us sites that have a feedback form. (10 million messages sent) - $349 instead of $649 Domain zone .com - (12 million messages sent) - $399 instead of $699 All domain zones in Europe- (8 million messages sent) - $ 299 instead of $599 All sites in the world (25 million messages sent) - $499 instead of $999 Discounts are valid until April 20 Feedback and warranty! Delivery report! In the process of sending messages, we do not violate the rules of GDRP. This message is created automatically use our contacts for communication. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype – FeedbackForm2019 Email - feedbackform@make-success.com Thanks for reading.
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Hi, I've been visiting your website a few times and decided to give you some positive feedback because I find it very useful. Well done. I was wondering if you as someone with experience of creating a useful website could help me out with my new site by giving some feedback about what I could improve? You can find my site by searching for "casino gorilla" in Google (it's the gorilla themed online casino comparison). I would appreciate if you could check it out quickly and tell me what you think. casinogorilla.com Thank you for help and I wish you a great week!
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
25 charging traumatic pistols shooting automatic fire! Modified Makarov pistols with a silencer! Combat Glock 17 original or with a silencer! And many other types of firearms without a license, without documents, without problems! Detailed video reviews of our products you can see on our website. http://rusgun.000webhostapp.com/ If the site is unavailable or blocked, email us at - Gunrussia@secmail.pro or Gunrussia@elude.in And we will send you the address of the backup site!
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Dear Muslim, Among your monthly business bills is the unexciting – paper, printer ink, phone lines. But what if there could be something among these payments could improve how well Islamic classes were taught, or how secure your local Mosques are? The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him… “Whoever builds a mosque for Allah, then Allah will build for him a house like it in Paradise” But this isn’t about simple donations. This is about making a real, tangible difference. Tangible differences like the secure door that was funded for Madina Masjid, in Rochdale - which is keeping the Mosque safe, following two break-ins over the two months previous. Making charity donations benefits your business. It shines a light on the positive ways in which your company supports the local community. Funding our projects with a monthly donation provides you with a SHARE of the reward whenever someone prays Salah, recites Quran and does Tasbeeh in the mosque. We share our thanks and the gratitude of our Mosque worshippers – in advance. Please feel free to contact us directly to talk about the ways in which your monthly support could change our local Mosques and communities for the better. ? Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said… “Allah said: ‘Spend, O son of Adam, and I shall spend on you.’” https://www.houseinparadise.org/
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Hey What we accept here is , an excitingoffering To moderate click on the tie-in under the sun https://drive.google.com/file/d/1unuerIRXK5C-ZVf1ZBJ-aAzrTZ5Qk9T9/preview
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Организация бизнеса в Европе (Польша) без посредников. Счет в Европейском банке – бесплатно. (конфиденциальность гарантируется). https://immigration4you.eu/spolka-zoo Преимущества: • Участником или директором фирмы может быть гражданин любой страны. • Минимальный уставный капитал ООО — 1 200 евро, АО — 24 000 евро. • Низкое налогообложение. • Возможность получения ВНЖ, ПМЖ и гражданства для граждан СНГ. • Короткие сроки регистрации (3-х рабочих дня). Чтобы получить дополнительную информацию о порядке регистрации фирмы, видах налогообложения и стоимости регистрации фирмы, обратитесь к нам по телефону в Москве +7(495)740-50-25, по телефону в Польше +48 58 731 3333 (городской номер) или +48 792 018 929 (Viber/WhatsApp). Электронная почта: immigration4you.eu@gmail.com Что включено в стоимость - подробнее на сайте https://immigration4you.eu/spolka-zoo Электронная регистрация. Срок — до 3 рабочих дней. Нотариальная регистрация. Срок — до 40 рабочих дней. Elena Shablinskaya
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Good day! gumcollege.kz We suggesting Sending your business proposition through the Contact us form which can be found on the sites in the Communication section. Contact form are filled in by our program and the captcha is solved. The profit of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This method increases the probability that your message will be read. Mailing is done in the same way as you received this message. Your commercial proposal will be read by millions of site administrators and those who have access to the sites! The cost of sending 1 million messages is $ 49 instead of $ 99. (you can select any country or country domain) All USA - (10 million messages sent) - $399 instead of $699 All Europe (7 million messages sent)- $ 299 instead of $599 All sites in the world (25 million messages sent) - $499 instead of $999 There is a possibility of FREE TEST MAILING. Discounts are valid until June 10. Feedback and warranty! Delivery report! In the process of sending messages we don't break the rules GDRP. This message is automatically generated to use our contacts for communication. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype – FeedbackForm2019 Email - FeedbackForm@make-success.com WhatsApp - +44 7598 509161 It's time to finish.
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
There is an interesting offer for winning. gumcollege.kz http://bit.ly/2KFdoIG
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Меня зовут Александр, я маркетолог и менеджер проектов с 8-ми летнем опытом. Итак, все мои клиенты в ТОП1, в социальных сетях мы ведем такого клиента как Lamoda. Что я вам предлагаю: взять на себя все необходимое для увеличения ваших продаж: работа с сайтом (при необходимости создание нового), seo-продвижение, настройка и ведение рекламных кампаний, аналитика, продвижение в социальных сетях, работа с площадками (авито и др.). Один человек не может быть мастером во всем и у меня есть команда специалистов с которой мы уже долгие годы. А предложение звучит очень просто: вы получаете отдел маркетинга (в котором есть маркетолог, smm-специалист, дизайнер, программист, директолог, seo-специалист) по стоимости штатного маркетолога. Все прозрачно и понятно: с вами будет сформирован гуглдокумент в котором будут указываться все основные метрики, доступы и аналитика, так же по итогам каждого месяца формируется отчет о результатах за прошедший месяц и формирование плана действий на следующий. Презентация на русском: https://drive.google.com/open?id=17e_kLoXYLccSKGQC9j-1ePh0QFGj_QkT Presentation in English: https://drive.google.com/open?id=19aX56wuineoEfXwGClQwEORkjJWNYwvv КП Комплексное обслуживание: https://drive.google.com/open?id=1sNVydtMZuqZ_jQ5THhHVya5Ox_Sx2Nwp Обязательно прочесть штатный сотрудник vs LeoMarketing: https://drive.google.com/open?id=1Y3f_oOef3mAhBFioJqM5hHBoUz9zsqN6 -- Sincerely, Alexander LeoMarketing Company Mobile phone: +7 (927) 699-10-69 (WhatsApp) Phone Moscow: +7 (495) 145-20-35 Phone Los Angeles: +1 (323) 686-33-56 E-mail: pr@promotion-leo.com http://promotion-leo.com/ru/
 • Нравится
 • 0
Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Здравствуйте! Занимаемся комплексным продвижением в интернете. - Настройка/оптимизация контекстной рекламы в Google AdWords + КМС и Яндекс Директ + РСЯ - Настройка Таргетированной рекламы В соц.сетях - SEO продвижение Вашего сайта на первые позиции в поиске по заданным ключевым словам. Чем именно можем быть полезны? Для связи, Email: bernatovich.v@list.ru
 • Нравится
 • 0